top of page
Abstract Shape Background Square Pillow (1).png

Colibri Summer School 2024 vasaras programmas organizēšanas noteikumi

I. Organizētājs

1.1. Colibri Summer School ir vasaras nometne, kuru īsteno SIA “CLIL mācību centrs” (Reģ,Nr. 40203225123, LICENCE NR. DIKS-22-527-ail, turpmāk tekstā – Organizētājs) sadarbībā ar SIA “Colibri School” (Reģ.Nr. 40203072840, LICENCE Nr. DIJL-23-289-ail).

 

1.2. Vasaras nometnes mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu angļu valodas apguvi draudzīgā gaisotnē un aktīvu atpūtu.

1.3. Colibri Summer School ir dienas nometne telpās un ārpus telpām, tā ir atvērta nometne, kurā ir iespēja pieteikties jebkura, dalībniekam, kurš piesakās dalībai un slēdz līgumu ar Organizētāju. Viena nometnes nedēļa ir 5 darba dienas (no pirmdienas līdz piektdienai).

 

II. Programmas īstenošanas vieta, datums un laiks

2.1. Nometnes norises vieta: Jūrmalā, Bulduru Tehnikuma telpās, Viestura ielā 6 k-1, no pirmdienas līdz piektdienai, plkst. 9:00 (ierašanās no 8.30) līdz 17:00.

 

2.2. Programmas īstenošanas datumi 2024.gadā:

1. nedēļa Juniors “Mad Choices” - 8. - 12. jūlijs

2. nedēļa Juniors “Weird but True” - 15. - 19. jūlijs

3. nedēļa Juniors “Incredible Creatures” - 22. - 26. jūlijs

1. nedēļa Teens “Curious Explorers” - 8. - 12. jūlijs

2. nedēļa Teens – “Creative Game-Changers” - 15. - 19. jūlijs

3. nedēļa Teens - “The Thrill Seekers” - 22. - 26. jūlijs

 

2.3. Programmas īstenošanas laiks: ierašanas no plkst. 8:30, bērnu sagaidīšana dienas beigās līdz plkst. 17:00. Programmas ietvaros tiek īstenotas nodarbības iekštelpās un ārpus telpām saskaņā ar programmas īstenošanas grafiku.

 

2.4. Nometnes vadītāja Veronika Skripačova, bērnu nometnes vadītāja apliecība Nr.060-00054, tālr. +371 29828266.

 

2.5. Pēc vecāku pieprasījuma, par atsevišķu samaksu Organizētājs var nodrošināt bērnu uzraudzības pakalpojumus pēc programmas īstenošanas laika beigām, no plkst. 17:00 līdz plkst.18:00. Bērnu uzraudzības pakalpojumu nepieciešams pieteikt vismaz vienu dienu iepriekš.

 

2.6. Ziņas par nometni Nometnes.gov.lv vietnē https://nometnes.gov.lv/camps/view/25602?return=L2NhbXBzL21hcGJpZw

 

III. Vispārīgie noteikumi

3.1. Organizētājs nodrošina programmas īstenošanu norādītāja īstenošanas vietā, datumos un laikā, rūpējas par bērnu drošību programmas īstenošanas laikā, veicina angļu valodas apguvi un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

3.2. Bērnu vecāki nodrošina bērnu atvešanu, nodošanu pedagogiem un bērnu sagaidīšanu ne vēlāk, kā to paredz programmas īstenošanas laiks.

3.3. Bērnu ēdināšana notiek Bulduru Dārzkopības Tehnikuma kafejnīcā, pakalpojuma sniedzējs SIA “Inese un E”. Samaksa par ēdināšanu 10 EUR (desmit eiro) par vienu dalībnieku dienā ir iekļauti rēķinā par dalību programmā. Ēdināšanas iekļauj pusdienas un launagu. 

 

IV. Dalība programmā

4.1. Vecāki (likumiskie pārstāvji) iepazīstas ar šiem Noteikumiem un apstiprina dalību programmā:

 

4.1.1. Aizpildot anketu-iesniegumu par dalībnieku, kas ir pieejama elektroniskajā vietnē un tiek nosūtīta reģistrēto bērnu vecākiem (saite https://forms.gle/ujVSnmx9wRwhXQyW6). Elektroniski aizpildītā anketa tiek uzskatīta arī par iesniegumu dalībai Nometnē.

 

4.1.2. Pamatojoties uz vecāku iesniegto informāciju Organizētājs aizpilda līgumu par dalību nometnē un nosūta to vacākam/ aizbildnim uz norādīto elektroniskā pasta adresi. Vecāks paraksta līgumu elektroniski un nosūta organizētājam uz norādīto e-pastu. Ja līgums tiek parakstīts elektroniski, līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz nometnes pēdējai dienai. Ja vecāks nevar parakstīt dokumentu elektroniski, viņš paraksta līgumu papīra formā pirmajā nometnes norises dienā. Šajā gadījumā līgums stājas spēkā, kas vecāks/aizbildnis apmaksā Organizētāja izstādīto rēķinu par dalību nometnē, un darbojas līdz nometnes pēdējai dienai.

 

4.1.3.  Apmaksātais rēķins tiek uzskatīts par vienošanos starp vasaras nometnes organizatoru un vecākiem par nometnes īstenošanu, vecāku piekrišanu noteikumiem un bērna dalību nometnē.

 

V. Piesardzības pasākumi

5.1. Programmas īstenošana notiks, ievērojot aktuālos epidemioloģiskās drošības nosacījumus.

5.2. Ja bērnam, ieradoties uz nometni, tiks konstatēta paaugstināta temperatūra vai tiek novēroti akūtas elpceļu saslimšanas pazīmes, nometnes vadītājs nekavējoties informēs vecākus. Vecāku pienākums ierasties pēc bērna pēc iespējas ātrākā laikā.

5.3. Ja bērnam nometnes īstenošanas laikā rodas veselības problēmas, kas draud bērna veselībai, pedagogs sniedz pirmo medicīnisko palīdzību, izsauc ātro palīdzību un nekavējoties informē vecākus. Piekrītot šiem noteikumiem vecāki apliecina, ka nometnes pedagogs/vadītājs ir tiesīgs būt kopā ar bērnu, kad viņam tiek sniegta medicīniskā palīdzība.

 

VI. Apmaksas kartība

6.1. Programmas cena ir 225 EUR (divi simti divdesmit pieci eiro). Ēdināšanas (pusdienas un launags) cena dienā ir 10 EUR (desmit eiro) (ieskaitot PVN 21%). Kopā izmaksas par programmu un ēdināšanu ir 275 EUR (divi simti septiņdesmit pieci eiro).

6.2. Organizētājs izstāda avansa maksājuma rēķinu.

6.3. Vecāks (bērna likumiskais pārstāvis) apmaksā rēķinu norādītajā laikā.

6.4. Apmaksājot rēķinu, dalībnieka likumiskais pārstāvis apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem.

6.5. Apmaksa par programmu ir neatgriežams maksājums, un ar to bērna likumiskais pārstāvis rezervē vietu bērna dalībai programmā. Kavējumu gadījumā maksājums netiek atgriezts. Ja dalībnieks ir saslimis un/vai kādu apstākļu dēļ dalībnieks(i) nevar ierasties uz nometni, pirms nometnes sākuma vecāku pienākums ir informēt nometnes vadītāju. Puses vienojas par situācijas risināšanu un finansiālajiem norēķiniem, izskatot katru gadījumu individuāli.

VII. PUŠU PIENĀKUMI

7.1.  Nometnes dalībnieka vecāks vai aizbildņa pienākumi:

7.1.1. godprātīgi aizpildīt elektronisko APTAUJAS ANKETU (https://forms.gle/ujVSnmx9wRwhXQyW6) par katru nometnes dalībnieku - anketa tiek uzskatīta par iesniegumu dalībai nometnē. Informācija no anketas ir nepieciešama, lai nodrošinātu efektīvu sadarbību ar dalībnieku un viņa drošību. 

7.1.2.  sniegt patiesas ziņas par dalībnieka veselības stāvokli;

7.1.3. informēt nometnes vadītāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos (alerģija, astma), un nodrošināt dalībnieku ar tiem;

7.1.4. nodrošināt dalībnieku ar nepieciešamajām aizsargpotēm; uzņemties atbildību par dalībnieka veselību un dzīvību, ja potēšana nav veikta;

7.1.5. informēt nometnes vadītāju par dalībnieka rakstura īpatnībām, veselības problēmām un īpašām ēdināšanas prasībām;

7.1.6. nodrošināt dalībnieku ar nometnes norisei nepieciešamo personīgo apģērbu;

7.1.7. savlaicīgi samaksāt visu nometnes dalības maksu;

7.1.8. nekavējoties informēt nometnes vadītāju, ja nometnes laikā bērns ir saslimis un nevar ierasties uz nometni;

7.1.9. izņemt dalībnieku no nometnes, ja dalībnieks atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus un Nometnes organizators  informē vecākus par pārkāpumiem;

7.1.10. atlīdzināt dalībnieka nodarītos materiālos zaudējumus, kas radušies nometnes norises laikā pilnā apmērā.

 

7. 2. Nometnes organizētāja un nometnes vadītāja pienākumi:

7.2.1. atbildēt par dalībnieka veselību, drošību un dalībnieka tiesību un bērna tiesību ievērošanu saskaņā ar LR pastāvošajiem normatīvajiem aktiem;

7.2.2. nekavējoties informēt Nometnes dalībnieka vecākus vai aizbildņus par izmaiņām dalībnieka veselības stāvoklī;

7.2.3. nodrošināt kvalificētu neatliekamo medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā;

7.2.4. nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un informēt dalībnieka vecākus vai aizbildņus par sadzīves apstākļiem nometnē;

7.2.5. informēt dalībnieka vecākus vai aizbildņus par nometnes saturu un tās dienas kārtību;

7.2.6. īstenot nometnes programmu;

7.2.7. apdrošināt dalībnieka dzīvību un veselību;

8.2.8. atskaitīt dalībnieku no nometnes, ja dalībnieks atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus

 

VIII. Datu apstrāde

8.1. Aizpildot Anketu, bērna likumiskais pārstāvis piekrīt savu un sava bērna personas datu apstrādei.

8.2. Visi strīdi tiek risināti pārrunu ceļā un saskaņa ar LR likumdošanu.
 

31.05.2024.

 

SIA “CLIL Mācību Centrs” valdes loceklis Mihails Froļonoks

 

Kontakttālruņi:

+371 29828266 (Veronika)

+371 28477890 (Irina)

E-pasts: clilmacibucentrs@gmail.com

+371 29828266

Camp register
bottom of page