top of page

Colibri School 2022 vasaras programmas organizēšanas noteikumi

 I. Programma

1.1. Colibri Summer School ir vasaras nometne, kuru īsteno SIA “CLIL mācību centrs” (Reģ,Nr. 40203225123) sadarbībā ar SIA “Colibri School” (Reģ.Nr. 40203072840) (turpmāk tekstā – Organizētājs).

 

1.2. “CLIL mācību centrs” un “Colibri School” īsteno licencētas interešu izglītības programmas: Jūrmalas pilsētas domes Licence nr. 2022/07 un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta licence Nr. DIKS-21-361-ail.

 

1.3. Vasaras programmas mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu angļu valodas apguvi draudzīgā gaisotnē un aktīvu atpūtu.

 

II. Programmas īstenošanas vieta, datums un laiks

2.1. Programmas īstenošanas vieta: Bulduru Dārzkopības vidusskolas telpās Viestura ielā 6 k-1 Jūrmalā.

 

2.2. Programmas īstenošanas datumi:

06.-10.06.2022. Week 1 Junior (6-10 gadus veciem bērniem)

06.-10.06.2022. Week 1 Teens (11-15 gadus veciem bērniem)

13.-17.06.2022. Week 2 Junior (6-10 gadus veciem bērniem)

13.-17.06.2022. Week 2 Teens (11-15 gadus veciem bērniem)

18.-22.07.2022. Week 3 Junior (6-10 gadus veciem bērniem)

18.-22.07.2022. Week 3 Teens (11-15 gadus veciem bērniem)

25.-29.07.2022. Week 4 Junior (6-10 gadus veciem bērniem)

25.-29.07.2022. Week 4 Teens (11-15 gadus veciem bērniem)

 

2.3. Programmas īstenošanas laiks: ierašanas no plkst. 8:30, bērnu sagaidīšana dienas beigās līdz plkst. 17:00. Programmas ietvaros tiek īstenotas nodarbības iekštelpās un ārpus telpām saskaņā ar programmas īstenošanas grafiku.

 

2.4. Pēc vecāku pieprasījuma, par atsevišķu samaksu Organizētājs var nodrošināt bērnu uzraudzības pakalpojumus pēc programmas īstenošanas laika beigām, no plkst. 17:00 līdz plkst.18:00. Bērnu uzraudzības pakalpojumu nepieciešams pieteikt vismaz vienu dienu iepriekš.

 

III. Vispārīgie noteikumi

3.1. Organizētājs nodrošina programmas īstenošanu norādītāja īstenošanas vietā, datumos un laikā, rūpējas par bērnu drošību programmas īstenošanas laikā, veicina angļu valodas apguvi un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

3.2. Bērnu vecāki nodrošina bērnu atvešanu, nodošanu pedagogiem un bērnu sagaidīšanu ne vēlāk, kā to paredz programmas īstenošanas laiks.

3.3. Bērnu ēdināšana notiek Bulduru Dārzkopības vidusskolas kafejnīcā.

 

IV. Dalība programmā

4.1. Vecāki (likumiskie pārstāvji) iepazīstas ar šiem Noteikumiem un apstiprina dalību programmā:

4.1.1. Aizpildot anketu par dalībnieku, kas ir pieejama elektroniskajā vietnē un tiek nosūtīta reģistrēto bērnu vecākiem. Elektroniski aizpildītā anketa tiek uzskatīta arī par iesniegumu dalībai Programmā.

4.1.2. Apmaksājot rēķinu tajā noradītajā termiņā. Apmaksājot rēķinu, vecāki piekrīt nometnes noteikumiem. Apmaksātais rēķins tiek uzskatīts par vienošanos par programmas īstenošanu un vecāku piekrišanu noteikumiem.

4.1.3. Iesniedzot ārsta zīmi, kas ļauj bērnam piedalīties programmā.

 

V. Piesardzības pasākumi

5.1. Programmas īstenošana notiks, ievērojot aktuālos epidemioloģiskās drošības nosacījumus.

5.2. Organizētājs ir tiesīgs pieprasīt apliecinājumu un nepieciešamības gadījumā saņemt ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.

5.3. Ja bērnam, ieradoties uz programmu, tiks konstatēta paaugstināta temperatūra vai tiek novēroti akūtas elpceļu saslimšanas pazīmes, bērnam nebūs atļauts piedalīties programmā, uzturēties programmas īstenošanas telpās. Bērnu vecāki būs nekavējoties informēti. Vecāku pienākums ierasties pēc bērna pēc iespējas ātrākā laikā.

5.4. Ja bērnam tiek novēroti akūtas elpceļu saslimšanas pazīmes vai paaugstināta temperatūra, organizētājs rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem Covid-19 piesardzības pasākumiem un informē bērna vacākus.

 

VI. Apmaksas kartība

6.1. Programmas cena ir 180 EUR (viens simts astoņdesmit eiro). Ēdināšanas cena ir 8 EUR (astoņi eiro) (ieskaitot PVN 21%).

6.2. Organizētājs izstāda avansa maksājuma rēķinu.

6.3. Vecāks (bērna likumiskais pārstāvis) apmaksā rēķinu norādītajā laikā.

6.4. Apmaksājot rēķinu, dalībnieka likumiskais pārstāvis apliecina, ka piekrīt šiem Noteikumiem.

6.5. Apmaksa par programmu ir neatgriežams maksājums, un ar to bērna likumiskais pārstāvis rezervē vietu bērna dalībai programmā. Kavējumu gadījumā maksājums netiek atgriezts.

6.6. Ja programmas īstenošanu būs nepieciešams pārtraukt sakarā ar Valsts rīkojumiem, organizētājs piedāvās citus pakalpojuma saņemšanas laikus vai veidus.

VII. Datu apstrāde

7.1. Aizpildot Anketu, bērna likumiskais pārstāvis piekrīt savu un sava bērna personas datu apstrādei.

7.2. Visi strīdi tiek risināti pārrunu ceļā un saskaņa ar LR likumdošanu.
 

01.04.2022.

 

SIA “Colibri School” Valdes locekle Irina Maļinovska

SIA “CLIL Mācību Centrs” Valdes loceklis Mihails Froļonoks

Kontakttālruņi:

+371 28477890 (Irina)

+371 29828266 (Veronika)

E-pasts: clilmacibucentrs@gmail.com

+371 29828266

Camp register
bottom of page