PROGRAMMA

Writing hands

Valodu pirmsskola „Lidojošās krāsas” realizē pirmsskolas izglītības autorprogrammu (Izglītības programmas kods 0101 11 11), kas palīdz bērniem apgūt zināšanas un prasmes latviešu valodā un angļu valodā. Izglītības programmu izstrādāja pedagogi ar pieredzi vietējo un starptautisko programmu iestrādē un īstenošanā.

 

CLIL nozīmē, ka svešvalodas apguve notiek satura un valodas integrētajās nodarbībās. Jūsu bērnam būs iespēja sagatavoties pamatskolas posmam un vienlaicīgi apgūt matemātiku, dabaszinātnes un sociālās zinības, kā arī veidot izpratni par dažādām kultūrām angļu valodā.

 

Mācību procesā mūsu pedagogi izmanto modernas metodes, kas balstās uz jaunākajiem pētījumiem pedagoģijā un kognitīvajā attīstībā. Savukārt, mācību audzināšanas procesa pamatā ar konstruktīvisma mācīšanās teorija, kas paredz, ka bērns veido savas zināšanas un prasmi, pētot apkārtējo vidi un sadarbojoties ar vienaudžiem un pedagogu.

Vairāk par mācīšanās teoriju lasi šeit.

CLIL mācību centrs FB logo

ANGĻU VALODAS MĀCĪŠANAS METODES

GB flag
CLIL text picture

CLIL (Content and Language Integrated Learning) jeb satura un valodas integrētā apguve. Bet kā CLIL darbojas?

 

CLIL metodes pamatā ir zinātniski pamatota izpratne par to, ka cilvēks vieglāk un efektīvāk apgūst svešvalodu, kad aktīvi izmanto to zināšanu par apkārtējo pasauli apguvei.  CLIL nodarbībās Jūsu bērns veiks pētījumus par dabu un apgūs matemātikas pamatzināšanas angļu valodā.

 

CLIL nodarbībās angļu valodas zināšanas kļūst par līdzekli, un mācību process kļūst par dabisku aktivitāti bērnam. Viņš apgūst svešvalodu līdzīgi kā apgūst dzimto valodu.

CLIL bagātina bērna vārdu krājumu, jo bērns saskaras ar leksiku, kas palīdz apgūt dažādu mācību priekšmetu saturu, apgūst akadēmisko valodu svešvalodā. Tas veido stiprus pamatus bērna turpmākai izglītībai.

 

Jau 18.gadsimtā slavenais apgaismības filozofs un pedagogs Žans Žaks Ruso uzsvēra pārdzīvojuma un saistības ar apkārtējo vidi nozīmi valodas apguvē. Mūsdienās šī ideja ir efektīvu metožu, tādu kā CLIL, pamatā.

 

Lasiet vairāk par CLIL šeit.

CLIL mācību centrs FB logo
Ž.Ž. Ruso par valodu

„Valodas ārējā forma – skaņas  - pašas par sevi, bez dzīva savienojuma ar iespaidiem, kas veido to nozīmi, ir tukša skaņa, tikai skaņa. Tikai apzinoties to saistību ar sensoras uztveres iespaidiem, tie kļūst par īstiem cilvēku vārdiem”

                                                  -  Žans Žaks Ruso -

Žans Žaks Ruso
Phonics books

 „Phonics” metode

Phonics ir metode bērnu mācīšanai lasīt, un to plaši izmanto darbā ar pirmsskolas bērniem angliski runājošās valstīs. Apgūstot fonikas principus agrīnajā un pirmsskolas vecumā, turpinot svešvalodas apguvi, bērniem ir vieglāk izprast lasāmos tekstus un brīvi pārvaldīt angļu valodu.

Lasiet vairāk par Phonics šeit.

CLIL mācību centrs FB logo

MĀCĪBU SATURS

Kids Drawing
School Supply

Līdzās svešvalodas apguvei, apgūstot pirmsskolas izglītības programmu, bērni  sagatavojas izglītības turpināšanai valsts valodā un gūst pamatprasmes šādās mācību jomās:

 • angļu un latviešu valoda

 • sociālā un pilsoniskā joma

 • kultūras izpratne un pašizpausme mākslā

 • dabaszinātnes

 • matemātika

 • tehnoloģijas,

 • veselība un fiziskā aktivitāte.

Mācību procesa norise

Mēs ticam, ka bērni vislabāk mācās caur spēli un rotaļu. Pirmsskolas izglītības iestādē „Lidojošās krāsas” mācību audzināšanas process notiek organizētajās un brīvajās rotaļnodarbībās.

 

Mācību procesā mūsu bērni:

 • jūtas droši un ieinteresēti

 • apgūst zināšanas un prasmes, balstoties uz savu pieredzi

 • piedzīvo  izdošanās prieku

 • mācās, izmantojot maņas

 • mācas, rotaļājoties telpās un ārā

 • mācās atbilstoši savam individuālajam mācību tempam

 • mācās, piedzīvojot kļūdas, pārvarot grūtības un izaicinājumus

 • mācās, saprotot, ko ir iemācījušies un ko vēl varētu iemācīties

 • mācās saprast savas un citu cilvēku emocijas un jūtas

 • mācās saprast dažādas kultūras un komunicēt angļu valodā

Organizējot mācību procesu, mēs rūpējamies par:

 • atbalstošu vidi bērna ierosinātai un pedagoga organizētai sadarbībai

 • iespēju iepazīt citus bērnus un pieaugušos, izprast kopīgo, atšķirīgo

 • iespēju vērot pozitīvus bērnu un pieaugušo sadarbības paraugus, veidojot izpratni par vērtībām: laipnību, līdzcietību, atbildību, godīgumu, taisnīgumu, savaldību

 • iespēju līdzdarboties savas pirmsskolas vides iekārtošanā, saudzēšanā, pieņemt lēmumus, uzņemoties atbildību par konkrētām darbībām

 • iespēju bērnam atpazīt, paust un vadīt savas emocijas

 

Īpašu uzmanību mācību audzināšanas procesā mēs pievēršam bērnu izpratnes veidošanai par savām un citu cilvēku emocijām. Mēs ticam, ka veiksmīga emociju pārvaldīšana, empātija un spēja saprast, kā veicināt pozitīvu mikroklimatu ir veiksmīgas komunikācijas un sadarbības pamatā. Savukārt, veiksmīga sadarbība ir galvenā cilvēku mijiedarbības forma mūsdienu pasaulē.

CLIL mācību centrs FB logo

MŪSU PEDAGOĢIJA

Mūsu pedagoģijas pamatā ir konstruktīvisma mācīšanās teorija (Ž.Piažē, Ļ.Vigotskis, Dž.Bruners).

Piaže darbība

Žans Piažē (Jean Piaget) pētīja, kā cilvēki apgūst apkārtējo procesu nozīmi un gūst izpratni par likumsakarībām caur savu pieredzi un aktīvu darbību.

Žans Piažē
Ļevs Vigotskis
Vigotska darbība

Ļevs Vigotskis (Lev Vygotsky) uzsvēra sadarbības nozīmi bērna mācīšanās procesā. Viņš ir teorijas par „tuvākās attīstības zonas” jeb „aktuālās zonas” autors. Tas nozīmē, kā sadarbībā ar pieaugošo vai citu bērnu, audzēknis ir spējīgs apgūt zināšanas un prasmes, kuras vēl nevar apgūt patstāvīgi. Pakāpeniski bērns iemācās un ir spējīgs darboties patstāvīgi un mācīt citus.

Brunera darbs

Džeroms Bruners (Jerome Bruner) izstrādāja svarīgu mācību „sastatņu” koncepciju, saskaņā ar kuru sociālā vai informatīvā vide piedāvā atbalstu (vai sastatnes) mācībām. Tas nozīmē, ka bērns sākumā apgūst mācību vielu ar atbalstu jeb „sastatņu” palīdzību. Šīs „sastatnes” tiek pakāpeniski tiek noņemtas, tiklīdz zināšanas vai prasmes ir apgūtas.

Džeroms Bruners

SKOLA 2030 - „Domāt. Darīt. Zināt.”

Jau no 2019./2020. mācību gada, sākot ar pirmsskolām, tiks īstenotas pakāpeniskas un pēctecīgas pārmaiņas mācību saturā un pieejā vispārējā izglītībā Latvijā.

Tā kā darbs mūsu pirmsskolā tiek organizēts mazajās grupās (līdz 14 bērniem grupā), mēs varam pilnībā realizēt Skolas 2030 koncepcijas idejas, nodrošinot individuālu pieeju katram bērnam:

 • Bērns ir pētnieks un darītājs, pats konstruē zināšanas un veido izpratni šai darbībai atbilstošos apstākļos, apgūst caurviju prasmes un pamatprasmes.

 • Pedagogs ir bērna mācību plānotājs,  novērotājs, līdzdalībnieks, virzītājs.

 • Mācību saturs veidots, domājot par sasniedzamo rezultātu skolēnam.

Caurviju prasmes

 • kritiskā domāšana un problēmu risināšana

 • jaunrade un uzņēmējspēja

 • pašvadīta mācīšanās

 • sadarbība

 • pilsoniskā līdzdalība

 • digitālās prasmes

 

Lasiet vairāk par Skola 2030 šeit.

CLIL mācību centrs FB logo